Disclaimer Hercuton b.v.

Hercuton b.v. alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.hercuton.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Hercuton b.v. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Hercuton b.v. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hercuton b.v. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Hercuton b.v.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.